AJUTS SOCIALS

Atenent als negatius efectes de l'actual crisi econòmica, Aigües del Prat, SA ha establert un sistema de tarificació social en el servei d'aigua per aquelles unitats de convivència o famílies més desafavorides.